Vincent van Zaalen
Protocollen en reglementen
 >  Werken aan elektrische installaties laagspanning conform de NEN 3140
Introductie

Werken met laagspanning brengt verschillende risico's met zich mee zoals elektrocutie, brand en explosie. Het is de verantwoordelijkheid van Movares om de werkzaamheden rond het werken met laagspanningsinstallaties veilig te laten verlopen. Het doel van dit protocol is een uniforme werkwijze te realiseren voor alle werkzaamheden die door Movares rond laagspanning worden verricht. Dat geldt niet alleen voor de werkzaamheden m.b.t. rail-, infra-, tunneltechnische- en gebouwbruginstallaties; maar ook andere werkzaamheden waarbij met laagspanning wordt gewerkt.

In de NEN 3140 worden vier rollen beschreven. In dit protocol zijn de: taken & verantwoordelijkheden, kennis & ervaring en aanwijzing per rol uitgewerkt.  De NEN 3140 geldt daarbij als uitgangspunt. 

Rollen

Binnen Movares zijn er diverse medewerkers met functies en taken verdeeld over de verschillende vakgebieden. Onderstaand een overzicht van deze functies en de benodigde aanwijzing conform de NEN 3140. 
VOP= voldoende onderricht persoon, VP= vakbekwaam persoon, WV= werkverantwoordelijke. 

Bepalingen

 • Dit protocol is van toepassing op medewerkers van Movares die werken aan elektrische installaties met een nominale spanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning;
 • Onder "werken aan" wordt in het kader van dit protocol ook verstaan het instructie geven aan monteurs tot het verrichten van werkzaamheden aan installaties. 
 • Het protocol is ook van toepassing op door Movares externe ingehuurde medewerkers;
 • Werknemers die door Movares worden aangewezen zijn verantwoordelijk voor:
  • het bijhouden van kennis en ervaring en instructie zoals beschreven in dit protocol;
  • alsmede het tijdige vernieuwen van de aanwijzing.
 • Zonder aanwijzing is het niet toegestaan werkzaamheden zoals beschreven in dit document uit te voeren. 

kennis & ervaring

Werkverantwoordelijke:

Vakbekwaam persoon:

 • Ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring;
 • Basisopleiding (NEN-EN 50110 en NEN 3140); Zie Veiligheidsopleidingen
 • Periodieke her-instructie (Elke drie jaar); Zie Veiligheidsopleidingen

Voldoende onderricht persoon:

Werkzaamheden 

Werkverantwoordelijke: 

 • Verantwoordelijk voor de organisatie en aansturing van de meetwerkzaamheden en testwerkzaamheden conform de NEN 3140 rond: treinbeveiligingsinstallaties laagspanning, voedingsinstallaties TBB, infra-installaties (o.a. installaties van bruggen en sluizen, gemalen).
 • Verantwoordelijk voor de organisatie veiligheid van bovengenoemde werkzaamheden conform de NEN 3140 onder toepassing van de 'Werkinstructie Werkverantwoordelijke Movares NEN 3140'. 

Vakbekwaam persoon: 

 • Verantwoordelijk voor uitvoering van meetwerkzaamheden en testwerkzaamheden aan: treinbeveiligingsinstallaties laagspanning, voedingsinstallaties TBB, infra-installaties (o.a. installaties van bruggen en sluizen, gemalen).
 • Verantwoordelijk voor het veilig werken van bovengenoemde werkzaamheden conform de NEN 3140. 

Voldoende onderricht persoon: 

 • Verantwoordelijk voor het verrichten van specifieke en in de aanwijzing beschreven (weinig risicovolle) werkzaamheden aan: treinbeveiligingsinstallaties laagspanning, voedingsinstallaties TBB, infra-installaties (o.a. installaties van bruggen en sluizen, gemalen).
 • Verantwoordelijk voor het veilig werken van bovengenoemde werkzaamheden conform de NEN 3140. 

Leken 

 • Iedereen die niet is aangewezen of geïnstrueerd verricht geen elektrotechnische handelingen en bedient geen installaties. Ook mogen zij alleen onder begeleiding een elektrotechnische bedrijfsruimte betreden.

Aanwijzing

Algemeen: 
 • Een aanwijzing is een schriftelijk overeenkomst waarmee werknemers van Movares bevoegd worden verklaard tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of waarmee verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de werkzaamheden die de functie met zich meebrengt, wordt overgedragen.
 • Door een aanwijzingsformulier te ondertekenen verklaart een persoon dat hij verantwoordelijkheid accepteert om zorg te dragen voor een veilig verloop van de elektrische werkzaamheden. 
 • Medewerkers worden door de direct leidinggevende, namens de CEO van Movares aangewezen;
 • De direct leidinggevende vergewist zich dat de werknemer in het bezit is van de vereiste kennis en ervaring zoals beschreven in dit document alvorens een aanwijzing te verstrekken. Daarbij wordt door de leidinggevende de procedure 'Verstrekken van aanwijzing' gevolgd; 
 • De medewerker aan wie de aanwijzing wordt verstrekt is ervan overtuigd dat hij/zij aan de voorwaarden voldoet en voldoende bevoegdheden en middelen heeft meegekregen; 


Aanwijzing: 
 • De medewerker volgt de opleidingen zoals hierboven beschreven. Aanmelding kan via Movares Academy. 
 • Nadat de certificeringen zijn behaald, verstrekt de afdeling opleidingen deze aanwijzing. 
 • Een aanwijzing wordt op het DVP bijgeschreven en opgeslagen te worden in het personeelsdossier.

Borging

 • Een audit naar de geldigheid en de juistheid van de aanwijzingen is ondergebracht bij de afdeling KVM en zal twee keer per jaar door KVMI worden afgenomen. 

Verwijzingen

 • NEN 3140 (versie april 2019)
 • Formulier Aanwijzing werkverantwoordelijke, -vakbekwaam persoon en -voldoende onderricht persoon. 
 • Werkinstructie werkverantwoordelijke Movares treinbeveiliging NEN 3140.
 • Elektrotechnisch werkplan laagspanning 

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.