Disclaimer

www.movares.nl en blog.movares.nl zijn ontwikkeld en worden onderhouden door Movares Nederland B.V. (hierna: ‘Movares’). Op de inhoud en het gebruik van www.movares.nl en blog.movares.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van www.movares.nl en blog.movares.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van www.movares.nl en blog.movares.nl in. Wij behouden het recht voor om zonder bericht www.movares.nl en blog.movares.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.movares.nl en blog.movares.nl waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, commentaren, illustraties, videobeelden en geluiden, behoren toe aan Movares en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van www.movares.nl  en blog.movares.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares.

Het beheer van de website
Movares spant zich in om www.movares.nl en blog.movares.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van voorgenoemde websites.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Aan  www.movares.nl  en blog.movares.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Movares is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van  www.movares.nl  en blog.movares.nl. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze websites zijn voorbehouden; Movares aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Movares niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.