Vincent van Zaalen
VG instructies
 >  Veilig alleen werken
Introductie

Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Europese richtlijnen en de Arbowet geven geen speciale eisen voor alleen werken. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. In deze instructie worden handvatten en beheersmaatregelen aangedragen die veilig alleen werken mogelijk maken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Een alleenwerker loopt over het algemeen dezelfde ongevalsrisico’s als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van één of meerdere personen uitvoert. Er is echter voor de alleenwerker een extra risico gelegen in het feit dat deze in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet afdoende in staat is om hulp van anderen in te roepen. Zelfredzaamheid s dan ook essentieel. Niettemin zal altijd  tijdens de voorbereiding van een project overwogen moeten worden of alleen werken mogelijk is.  

Maatregelen > Wat moet je doen?

Zelfredzaamheid

Vanuit de gedachte van zelfredzaamheid is alleen werken voor de navolgende werknemers niet toegestaan:

 • Medewerkers die zich niet fit genoeg voelen om (alleen) te werken;
 • Medewerkers met bepaalde ziektepatronen (bijv. personen met een vallende ziekte, duizeligheid, rugklachten, stress, symptomen burn out);
 • Medewerkers die medicijnen gebruiken of bepaalde ziektepatronen hebben die een mogelijk risico kunnen vormen bij alleen werken dienen dit te bespreken met de bedrijfsarts en/of leidinggevende. Hierbij kan worden gedacht aan medicatie waarvan de gebruiker suf/slaperig wordt of dat de alertheid/reactievermogen beïnvloed. Tijdens het overleg tussen de bedrijfsarts en/of leidinggevende wordt besloten of alleen werken mogelijk is;
 • Medewerkers onder de 18 jaar;
 • Onvoldoende opgeleide - en ervaren medewerkers. Hierbij kan worden gedacht, dat nieuwe/onervaren medewerkers eerst een periode meelopen met een ervaren medewerker voordat zij alleen werkzaamheden gaan uitvoeren.

 

Hulp inroepen
 • Medewerkers dragen op afgelegen plekken een “Man down” telefoon;
 • Medewerkers hebben telefonisch contact met een medewerker van Movares bij aanvang, halverwege en bij het beëindigen van de werkzaamheden;
 • Indien met de auto, is het voertuig van Movares is herkenbaar en voorzien van buitenaf zichtbare noodkaart.


LMRA alleen werken 

Voordat besloten wordt dat de klus alleen kan worden uitgevoerd dient de operationeel verantwoordelijke samen met de betreffende medewerker de volgende vragen met “ja” te beantwoorden in MovaresVeilig-app: 

 • De klus kan veilig alleen worden uitgevoerd vanuit fysiek oogpunt en de lengte van de werkdag;
 • De klus kan veilig alleen worden uitgevoerd met het oog op werkdruk;
 • De klus kan veilig alleen worden uitgevoerd met het oog op zicht ('s nachts);
 • De klus kan veilig alleen worden uitgevoerd met het oog op kans m.b.t. agressie en geweld.
 • Bij werken langs sloten en beken:
  • Temperatuur van het water en de omgeving is minimaal 20 graden C
  • De beek of sloot is max. 2m breed en 1m diep en voorzien van een mogelijkheid via een talud uit te stappen.


​​​​​​​Overige maatregelen: Voor de overige maatregelen onderstaande TRA aanhouden welke ingaat op specifieke situaties.


Zelfredzaamheid is belangrijk bij alleen werken 
Voorbeeld van een man down telefoon
Maatregelen > TRA

Werkzaamheden

Risico's

Collectieve maatregel
(isoleren/afschermen
van de risicobron)

Individuele maatregel
(organiseren van maatregelen om de
blootstelling te beperken, zoals
aftand tot de risicobron verminderen,
blootstellingstijd verminderen, etc.)

PBM
(persoonlijke
beschermingsmiddelen
toepassen: adequaat en
toegespitst op het
specifieke risico)

1


Inspecties of tellingen langs het spoor in zone C

Vallen, struikelen in zone A/B met aanrijdingsgevaar tot gevolg

Zone C is te ver van het schouw pad of niet beloopbaar waardoor lopen in zone  B.

Niet mogelijk

Minimaal 3 meter afstand houden tot de meest dichtstbijzijnde spoorstaaf.

Indien zone C moet worden verlaten, LMRA doen.

Standaard PBM plus Man down telefoon

2

Inspecties of tellingen in Weiland 

Vallen, struikelen met lichamelijk letsel.