KVM/Vincent van Zaalen
Protocollen en reglementen
 >  Protocol PBM
Introductie

De Arbowet zegt dat PBM moeten worden gebruikt wanneer andere maatregelen een gezondheids- of veiligheidsrisico niet of onvoldoende kunnen wegnemen. Denk daarbij aan het vervangen van een verouderde machine die geen geluidsbelasting geeft. Het gebruik van PBM is een allerlaatste oplossing maar zeker zo belangrijk. 

Doel
Het doel van dit protocol is te zorgen dat medewerkers PBM gebruiken.

 • Goed onderhouden worden en in goed staat zijn;
 • Gekeurd zijn;
 • Op een juiste manier gebruikt worden.

Verantwoordelijkheden
Werknemer
 • Vermissing, tekortkomingen of beschadigingen onmiddellijk melden aan leidinggevende;
 • Het volgen van voorlichtingen en toelichtingen m.b.t PBM;
 • Middelen op juiste wijze gebruiken;
 • Middelen goed onderhouden, beheren en opbergen.

Werkgever
 • Doeltreffende en passende middelen gratis ter beschikking stellen en op tijd vervangen;
 • Voorlichting/training verzorgen;
 • Waar nodig draagplicht aangeven;
 • Toezicht houden op juist gebruik;
 • Tussentijdse inspectie uitvoeren.

Werkwijze
 • Veiligheidskleding, veiligheidsschoeisel en veiligheidshelm behoren tot de standaard PBM van elke werknemer van Movares. 
 • De overige PBM dient afhankelijk van de werkzaamheden te worden ingezet. Zie daarvoor de onderstaande matrix. 
 • De instructie over het gebruik van de PBM is te vinden op de app MovaresVeilig. Medewerkers worden geacht de PBM instructie te kennen en minimaal een keer per jaar door te nemen. 

​​​​​​​ Borging

  • Jaarlijkse audit op de keuring van PBM's vanuit KVM audits;
  • Werkplekinspecties door directie en management.


  Verwijzingen  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.